Statut ARCS

Korisnikov avatar
Flavio
Uprava ARCS
Uprava ARCS
Garaža: ex 155 1.8 TS,
ex 1.8 T.S. KaraWagon
FL 147 120 TS
Stilo 80 JTD
Felicia Combi 75 I.E.
Lokacija: Srbistan
Lokacija: Požarevac
Postovi: 7782
Pridružio se: Sub Nov 15, 2008 7:03 pm

Statut ARCS

Ned Jan 05, 2020 4:43 pm

STATUT


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Alfa Romeo Klub Srbija (u daljem tekstu: Udruženje) je udruženje građana koje okuplja ljubitelje automobila marke Alfa Romeo na prostoru teritorije Republike Srbije.

Član 2.
Ciljevi Udruženja su:
1. Prikupljanje različite literature iz oblasti automobilizma;
2. Saradnja sa sličnim klubovima u zemlji i inostranstvu;
3. Organizovanje okupljanja, tribina i sličnih manifestacija;
4. Očuvanje automobilske kulture;
5. Edukacija i briga o starovremenskim vozilima marke Alfa Romeo.

II NAZIV I SEDIŠTE

Član 3.

Naziv Udruženja je Alfa Romeo Klub Srbija. Naziv na stranom, engleskom, jeziku je Alfa Romeo Club Serbia. Sedište Udruženja je u Beogradu, Rucka 65, 11000 Beograd, Čukarica. Područje delovanja je teritorija Republike Srbije.

III PRAVNI STATUS

Član 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koja mu pripadaju na osnovu zakona, osnivačkog akta i odredaba ovog Statuta.

Član 5.
U pravnom prometu sa trećim licima Udruženje istupa u svoje ime i za svoj račun, u okviru delatnosti utvrđene ovim Statutom i za svoje obaveze odgovara svim sredstvima sa kojima raspolaže (potpuna odgovornost).

Član 6.
Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: »Alfa Romeo«, u donjoj polovini «Club Serbia», a u sredini je stilizovani grb Udruženja.

Član 7.
Za pisanu komunikaciju sa trećim licima Udruženje koristi memorandum.
Memorandum Udruženja sadrži ispisan, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, pun naziv Udruženja sa sledećim podacima: sedište, adresa elektronske pošte, brojevi telefona, matični broj i PIB. Za potrebe konunikacije sa teritorijama nećiriličnog pisma biće korišćen memorandum sa identičnim podacima ali ispisan latiničnim pismom.

IV DELATNOST UDRUŽENjA

Član 8.

Delatnost Udruženja je:
9499 -delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Član 9.
Udruženje može, bez upisa u registar da vrši i druge delatnosti, pored delatnosti navedene u članu 8. Statuta, a koje se uobičajeno vrše uz tu delatnost-u manjem obimu ili povremeno.

V IZVORI FINANSIRANjA

Član 10.

Udruženje se finansira iz fondova, koji rade u skladu sa zakonom, od članarine čiji iznos određuje Skupština Udruženja, sponzorstvom i iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Član 11.
Finansijsko poslovanje Udruženja vodi Sekretar u skladu sa odlukama Izvršnog odbora.

VI PLAN I PROGRAM RADA I RAZVOJA

Član 12.

Izvršni odbor predlaže godišnji plan i program rada Udruženja.
Godišnji plan i program rada Udruženja usvaja Skupština Udruženja.

VII UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA, ORGANI I TELA

Član 13.

Polazeći od delatnosti koju obavlja, a u cilju efikasnog i ekonomičnog delovanja Udruženje je organizovano u okviru jedinstvene celine.

Član 14.
Udruženje može biti osnivač drugih udruženja, klubova i glasila. Ukoliko Udruženje formira druge organizacije, onda Skupština bira predstavnike u organima upravljanja tih organizacija. Vršioce dužnosti, do odluke Skupštine, imenuje Izvršni odbor.
Član 15.
Organi Udruženja su Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Savet osnivača.

Skupština Udruženja

Član 16.
Skupština Udruženja je najviši organ i čine je svi članovi Udruženja. Skupština punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od 1/3 članova Udruženja. Odluke Skupštine su punovažne ako za njih glasa više od 1/2 prisutnih članova.
Skupština Udruženja ima jedno redovno zasedanje u prvom kvartalu kalendarske godine. Vanredno zasedanje Skupštine može inicirati 1/3članova Udruženja. Vanredno zasedanje zakazuje predsednik Udruženja najkasnije 15 dana od dana iniciranja.

Član 17.
Skupština Udruženja:
• usvaja Statut, izmene i dopune Statuta,
• bira i razrešava 5 (pet) do 11 (jedanaest) članova Izvršnog odbora,
• bira i razrešava 3 (tri) člana Nadzornog odbora,
• među članovima Izvršnog odbora bira i razrešava predsednika Udruženja,
• bira i razrešava Sekretara Udruženja,
• usvaja finansijski program i izveštaj,
• razmatra i usvaja izveštaje o radu organa i tela Udruženja,
• donosi odluku o isključenju iz članstva Udruženja,
• donosi odluku o raspuštanju Udruženja.
• po potrebi obavlja ostale poslove između dva zasedanja skupštine.

Izvršni odbor

Član 18.
Udruženjem upravlja Izvršni odbor.
Izvršni odbor ima najmanje 5 (pet) a najviše 11 (jedanaest) članova.
Mandat članova Izvršnog odbora traje godinu dana. Kandidat za člana Izvršnog odbora može biti svaki član Udruženja. Članovi Izvršnog odbora ne mogu biti istovremeno i kandidati za neki drugi odbor i obrnuto.

Član 19.
Izvršni odbor vrši sledeće poslove:
• izvršava odluke Skupštine,
• rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine,
• može kandidovati u svoj sastav nove članove,
• podnosi Skupštini na usvajanje predlog o osnivanju Saveta i donosi odluke o osnivanju ostalih tela Udruženja,
• priprema predloge izmena i dopuna Statuta, priprema druge akte koje podnosi Skupštini na usvajanje,
• raspravlja o odgovornosti tela Udruženja i ukida ih,
• suspenduje člana Udruženja do konačne odluke Skupštine,
• daje punomoćje za zastupanje Udruženja pred sudovima i drugim organima,
• podnosi izveštaj Skupštini o svom radu,
• priprema finansijski program i podnosi ga Skupštini na usvajanje,
• stara se o sprovođenju finansijskog programa,
• obavlja ostale poslove između dva zasedanja Skupštine.
Izvršni odbor odlučuje prostom većinom, ako sednici prisustvuje više od polovine broja članova Izvršnog odbora.


Nadzorni odbor

Član 20.
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Udruženja. Nadzorni odbor se sastoji od 3 (tri) člana. Članovi nadzornog odbora biraju se iz članstva.
Za člana Nadzornog odbora ne može biti imenovano lice koje je član Izvršnog odbora Udruženja.
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 12 (dvanaest) meseci.
Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom obavlja nadzor nad poslovanjem Udruženja, a naročito:
• pregleda periodične i godišnje izveštaje i utvrđuje da li su sastavljeni u skladu sa zakonskim propisima,
• utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Udruženja vode uredno i u skladu sa propisima,
• pregleda i daje mišljenje o izveštajima koji se podnose Izvršnom odboru o poslovanju, sprovođenju poslovne politike Udruženja, o godišnjim finansijskim iskazima i izveštajima o poslovanju Udruženja koja se podnose nadležnom organu, pre njihovog usvajanja od strane Izvršnog odbora,
• o rezultatima izvršenog nadzora, u pisanom obliku, izveštava Izvršni odbor ukazujući na eventualne propuste,
• kvartalno vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Udruženja,
• podnosi izveštaj o svom radu Skupštini.

Savet osnivača
Član 21.
Savet osnivača je savetodavno telo Udruženja i čine ga osnivači Udruženja. Savet nema izvršnu vlast ali može Izvršnom odboru i Skupštini predlagati postupke i delovanja za koja smatra da će unaprediti rad Udruženja.
Savet osnivača ima sva prava i obaveze kao i ostali članovi Udruženja osim obaveze plaćanja godišnje članarine.
Član 22.
Predsednik Udruženja ima sledeće dužnosti:
• predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu,
• zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska dokumenta u ime Udruženja,
• postavlja i razrešava svog zamenika,
• saziva sednice Izvršnog odbora i njima predsedava,
• saziva Skupštinu Udruženja,
• može predložiti sazivanje sednice Nadzornog odbora i svakog tela Udruženja,
• obavlja druge poslove koje mu povere Skupština ili Izvršni odbor Udruženja.
Predsednik Udruženja imenuje se na period od 12 (dvanaest) meseci.

Član 23.
Zamenik predsednika vrši poslove u odsustvu predsednika. Zamenik predsednika ima ista ovlašćenja, obaveze i dužnosti kao i Predsednik udruženja.
Zamenik predsednika Udruženja imenuje se na period od 12 (dvanaest) meseci.

Član 24.
Sekretar Udruženja predstavlja ovlašćeno lice Udruženja i vrši sledeće poslove:
• vodi zapisnike sa sednica Izvršnog odbora Udruženja i arhivu Udruženja,
• duži pečat Udruženja i overava zvanične dokumente Udruženja,
• obavlja poslove vezane za platni promet, preuzima izvode o promeni na računu Udruženja i dostavlja ih knjigovođi,
• vodi evidenciju o članstvu Udruženja,
• organizuje izradu i dostavljanje člansih kartica članovima Udruženja.

Član 25.
Tela Udruženja su Radne grupe i Saveti.
Član 26.
Za obavljanje stručnih, finansijskih, administrativno-tehničkih, kulturnih, naučnih i drugih poslova osnivaju se Radne grupe. Inicijativu za osnivanje Radne grupe daje Izvršni odbor, ili najmanje tri člana Udruženja. Radne grupe se formiraju i raspuštaju odlukom Izvršnog odbora. Radna grupa bira Predsedavajućeg grupe većinom glasova članova grupe.

Član 27.
Saveti se formiraju na inicijativu Izvršnog odbora prostom većinom glasova. Članovi Saveta mogu i ne moraju biti članovi Udruženja.

VIII ČLANSTVO

Član 28.

Članovi Udruženja mogu postati sva punoletna lica koja prihvataju ciljeve i Statut Udruženja kao i maloletna lica u čije ime zakonski zastupnik potpisuje pristupnicu. Članstvo se stiče plaćanjem članarine.

Član 29.
Članstvo u Udruženju prestaje:
• Izvršni odbor može suspendovati člana udruženja koji deluje suprotno Statutu,
• istupanjem iz članstva, davanjem pismene izjave o istupanju,
• 30 (trideset) dana nakon isteka plaćene članarine,
• i u slučajevima kada član grubo krši pravila komunikacije između članova (forum) i šteti ugledu Udruženja.
Konačnu odluku o isključenju suspendovanog člana donosi skupština na svom zasedanju.
Član. 30.
Prava člana Udruženja su da:
• ravnopravno sa ostalim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
• neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini kao i preko organa Udruženja,
• bira i bude biran u organe Udruženja,
• pravovremeno bude informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Dužnosti člana su da:
• aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja,
• učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udruženja;
• plaća članarinu,
• obavlja poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

Član 31.
Počasni član udruženja može postati bilo koje lice iz zemlje i inostranstva, koje prihvata ciljeve i Statut udruženja. O proglašenju Počasnog člana odluku donosi Izvršni odbor, na preporuku jednog od članova Izvršnog odbora, prostom većinom glasova. Počasni član ima sva prava i obaveze navedene u čl. 30 ovog Statuta. Status počasnog člana se dodeljuje na period od godinu dana i može biti produžen.

IX JAVNOST RADA

Član 32.

Rad Udruženja je javan. Izvršni odbor udruženja preduzima potrebne mere za obezbeđivanje javnosti svoga rada i informisanja članstva o radu organizacije. Udruženje javnost rada obezbeđuje:
- Javnošću svojih sednica,
- Plakatima i ostalim načinima usmenog, pismenog i elektronskog obaveštavanja,
- Posebnim saopštenjima za sredstva javnog informisanja,
- Periodičnim i posebnim publikacijama, u skladu sa zakonom.
O izveštavanju sa sednica organa i tela udruženja odlučuje se na samoj sednici tih organa i tela.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Pitanje odgovornosti organa i tela Udruženja mogu pokrenuti tri člana Izvršnog odbora, 1/5 članova Udruženja ili Nadzorni odbor Udruženja. Niko ne može pokrenuti pitanje odgovornosti skupštine Udruženja.

Član 34.
Postupak za donošenje Statuta Udruženja, kao i za njegove izmene i dopune, pokreću Izvršni odbor Udruženja i tela Udruženja. Nacrt Statuta priprema Radna grupa koju imenuje Izvršni odbor. Izvršni odbor razmatra nacrt Statuta i utvrđuje Predlog statuta, koji upućuje Skupštini Udruženja na usvajanje. Izmene i dopune statuta, odnosno novi Statut, donosi se prostom većinom, na zasedanju Skupštine.

Član 35.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.
Za tumačenje ovog Statuta nadležan je Nadzorni odbor Udruženja, a u slučaju spora, tumačenje daje Skupština Udruženja.

Član 36.
Odluku o raspuštanju Udruženja donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom na sednici kojoj prisustvuje više od polovine članova Udruženja. U slučaju prestanka rada Udruženja sva imovina Udruženja prelazi u vlasništvo Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici.

Povratak na “: Statut kluba :: ARCS :: Pravilnik foruma :”